INFORMĀCIJA PAR TURNĪRU 


Latvijas atklātais čempionāts pāriem un jauktajiem pāriem POOL9!

Aicinām piedalīties 2017.gada atklātajā Latvijas čempionātā pūlā pāriem, kurš notiks š.g. 16.decembrī «BAMS Pool House» Rīgā, Cēsu ielā 18, reģistrēšanās sākums 11:0, spēļu sākums 11:30.

Pārus kopējā turnīrā var veidot jebkuri spēlētāji bez ierobežojumiem, savukārt mix pāru turnīrā komandā jābūt vienai sievietei. Komandu sastāvi abos turnīros var sakrist vai var veidot dažādus pārus.
Dalības maksa no pāra kopējā turnīrā – 20€, jauktajos pāros – 10€.
Tiek spēlēts «devītnieks» un vispirms sacensības notiks pēc divmīnusu sistēmas, bet pēc tam play-off pēc olimpiskās sistēmas. Pāri tiks izsēti atkarībā no dalībnieka ar augstāko reitinga vietu (izloze no 1. līdz 4.(8.) vietai), pēc tam atlikušie. Pamatsacensībās spēles notiks līdz 6 uzvarētām partijām, play-off līdz maksimāli 8 uzvarētām partijām. Galīgais izspēles variants var mainīties un būs atkarīgs no dalībnieku skaita.
Pieteikšanās pa tālr.29459687 sms vai apstiprinoša ziņa socialajos tīklos vai uz vietas klubā.

Speciālie turnīra noteikumi:
Izsitiens notiek pēc kārtas, mainoties komandām un katras komandas dalībniekiem. Sitienus pēc kārtas veic katrs komandas dalībnieks.
Piramīdā uz punkta tiek likta ”1” bumba un izsitiens notiek no “boksa”.
Ja pēc izsitiena:
*) tiek veikts “push”, tad atdodot sitienu atpakaļ, to otrs komandas spēlētājs,
*) gājiens pāriet pretinieku komandai, tad tā katru reizi var izvēlēties, kurš dalībnieks izdarīs sitienu pirmais.
– – –
We welcome you to participate in the Latvian Open Pool Double Championships 2017 in  «BAMS Pool House» Riga, 18 Cesu Street, registration from 1100 AM, start of games at 11:30 AM. Doubles can be made up by any players without restrictions, but Mix Doubles must have one woman. Team compositions in both tournaments can be the same or can make up different pairs.
Entry fee from a pair in the Double tournament is 20€, but for the mixed pairs 10€. A 9ball will be played and first the competition will be held in the double elimination system, but then it will have a knock out stage. Pairs will be drawn depending on the place of the participant with the highest rating (draw from the 1st to the 4th (8th) place), then the rest. In double elimination games will be held race to 6, but play-off race to 8. The final gaming variant can be changed and is subject to the number of participants.

Applications are welcome on the phone 29459687 as an SMS or an affirmative message in social networks, or in the club in person.

Special tournament rules:
Brake is alternative, when teams and each team members change. Hits are in turns made by each team member.
In rack 1ball is on spot, and brake is from “Box”
If, after the brake:
*) a “push” is made, the other team member plays again if stroke is returned,
*) the hand goes to the opposing team, it may choose every time which member makes the first hit.

REZULTĀTI


Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

TURNĪRA REGLAMENTS 


ATBALSTA