Latvijas atklātais čempionāts pāriem un jauktajiem pāriem Pool9!

Aicinām piedalīties 2021.gada atklātajā Latvijas čempionātā pūlā Pool9 pāriem, kurš notiks š.g. 18.decembrī «BAMS Pool House» Rīgā, Cēsu ielā 18, reģistrēšanās sākums 10:30, spēļu sākums 11:00. Pārus kopējā turnīrā var veidot jebkuri spēlētāji bez ierobežojumiem, savukārt mix pāru turnīrā komandā jābūt sievietei un vīrietim. Komandu sastāvi abos turnīros var sakrist vai var veidot dažādus pārus.
Dalības maksa no pāra kopējā turnīrā 30€, savukārt jauktajos pāros 10€.
Tiek spēlēts «devītnieks» un vispirms sacensības notiks pēc divmīnusu sistēmas, bet pēc tam play-off pēc olimpiskās sistēmas. Pāri tiks izsēti atkarībā no dalībnieka ar augstāko reitinga vietu (izloze no 1. līdz 4.(8.) vietai), pēc tam atlikušie. Pamatsacensībās spēles notiks līdz 6 uzvarētām partijām, play-off līdz maksimāli 7 uzvarētām partijām. Galīgais izspēles variants var mainīties un būs atkarīgs no dalībnieku skaita.
Pieteikšanās pa tālr.29459687 sms vai apstiprinoša ziņa socialajos tīklos vai uz vietas klubā.

COVID-19 noteikumi:

Sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietoti mutes un deguna aizsegi (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā).

Speciālie turnīra noteikumi:
Izsitiens notiek pēc kārtas, mainoties komandām un katras komandas dalībniekiem. Sitienus pēc kārtas veic katrs komandas dalībnieks. Piramīdā uz punkta tiek likta ”9” bumba.
Ja pēc izsitiena:
*) tiek veikts “push”, tad atdodot sitienu atpakaļ, to izpilda otrs komandas spēlētājs,
*) gājiens pāriet pretinieku komandai, tad tā katru reizi var izvēlēties, kurš dalībnieks izdarīs sitienu pirmais.
Apģērbs brīvā formā ievērojot pieklājības normas.

We welcome you to participate in the Latvian Open Scotch Double and Mix Doubles 9ball Championships 2021 in «BAMS Pool House» Riga, 18 Cesu Street, registration from 18.12.2021. 10:30 AM, start of games at 11:00 AM. Doubles can be made up by any players without restrictions, but Mix Doubles must have woman and man. Team compositions in both tournaments can be the same or can make up different pairs.
Entry fee from a pair in the Double tournament is 30€, but for the mixed pairs 10€. A 9ball will be played and first the competition will be held in the double elimination system, but then it will have a knock out stage. Pairs will be drawn depending on the place of the participant with the highest rating (draw from the 1st to the 4th (8th) place), then the rest. In double elimination games will be held race to 6, but play-off race to 8. The final gaming variant can be changed and is subject to the number of participants.
Registration are welcome on the phone 29459687 as an SMS or an affirmative message in social networks, or in the club.

COVID-19 regulations:

Only persons with an vaccination or disease certificate participate in the competition and are present at the venue. A distance of two meters is observed during the visit to the competition venue, as well as mouth and nose masks are used (except for athletes during the competition).

Special tournament rules:
Brake is alternative, when teams and each team members change. Hits are in turns made by each team member. In rack 9ball is on spot.
If, after the brake:
*) a “push” is made, the other team member plays if stroke is returned,
*) the hand goes to the opposing team, it may choose every time which player makes the first shot.

Dress code free.

REZULTĀTI (PĀRU ČEMPIONĀTS)

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

REZULTĀTI (MIX PĀRU ČEMPIONĀTS)

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

Saciensības tiek organizētas un rīkotas epidemioloģiski drošā vidē, kas nozīmē:

 • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
 • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
 • ekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
 • vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
 • piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
 • apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;
 • tiek nodrošināta MK rīkojumā nr.720 un MK noteikumos nr.662 noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana;
 • apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
 • bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

 

MK rīkojums nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

MK noteikumi nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

LR likums “Epidemioloģiskās drošības likums”

NOLIKUMS
COVID19 INFO

Saciensības tiek organizētas un rīkotas epidemioloģiski drošā vidē, kas nozīmē:

 • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija;
 • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
 • ekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
 • vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);
 • piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;
 • apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;
 • tiek nodrošināta MK rīkojumā nr.720 un MK noteikumos nr.662 noteikto vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana;
 • apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
 • bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

 

MK rīkojums nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”

MK noteikumi nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

LR likums “Epidemioloģiskās drošības likums”