LATVIJAS PĀRU UN MIX PĀRU ČEMPIONĀTS 2022 (POOL 9)

INFORMĀCIJA

Aicinām piedalīties 2022.gada atklātajā Latvijas čempionātā pūlā Pool9 pāriem, kurš notiks š.g. 17.decembrī «BAMS Pool House» Rīgā, Cēsu ielā 18, reģistrēšanās sākums 10:00, spēļu sākums 10:30. Pārus kopējā turnīrā var veidot jebkuri spēlētāji bez ierobežojumiem, savukārt mix pāru turnīrā komandā jābūt sievietei un vīrietim. Komandu sastāvi abos turnīros var sakrist vai var veidot dažādus pārus.
Dalības maksa no pāra kopējā turnīrā 30€, savukārt jauktajos pāros 10€.
Tiek spēlēts «devītnieks» un vispirms sacensības notiks pēc divmīnusu sistēmas, bet pēc tam play-off pēc olimpiskās sistēmas. Pāri tiks izsēti atkarībā no dalībnieka ar augstāko reitinga vietu (izloze no 1. līdz 4.(8.) vietai), pēc tam atlikušie. Pamatsacensībās spēles notiks līdz 6 uzvarētām partijām, play-off līdz maksimāli 7 uzvarētām partijām. Galīgais izspēles variants var mainīties un būs atkarīgs no dalībnieku skaita.
Pieteikšanās pa tālr.29459687 sms vai apstiprinoša ziņa socialajos tīklos vai uz vietas klubā.
Speciālie turnīra noteikumi:
Izsitiens notiek pēc kārtas, mainoties komandām un katras komandas dalībniekiem. Sitienus pēc kārtas veic katrs komandas dalībnieks. Piramīdā uz punkta tiek likta ”9” bumba un nepieciešams spēka izsitiens (trīs bumbu noteikums).
Ja pēc izsitiena:
*) tiek veikts “push”, tad atdodot sitienu atpakaļ, to izpilda otrs spēlētājs,
*) gājiens pāriet pretinieku komandai, tad tā katru reizi var izvēlēties, kurš dalībnieks izdarīs sitienu pirmais.
Apģērbs brīvā formā ievērojot pieklājības normas.
We welcome you to participate in the Latvian Open Scotch Double and Mix Doubles 9ball Championships 2022 in «BAMS Pool House» Riga, 18 Cesu Street, registration from 17.12.2021. 10:00 AM, start of games at 11:00 AM. Doubles can be made up by any players without restrictions, but Mix Doubles must have woman and man. Team compositions in both tournaments can be the same or can make up different pairs.
Entry fee from a pair in the Double tournament is 30€, but for the mixed pairs 10€. A 9ball will be played and first the competition will be held in the double elimination system, but then it will have a knock out stage. Pairs will be drawn depending on the place of the participant with the highest rating (draw from the 1st to the 4th (8th) place), then the rest. In double elimination games will be held race to 6, but play-off race to 8. The final gaming variant can be changed and is subject to the number of participants.
Registration are welcome on the phone 29459687 as an SMS or an affirmative message in social networks, or in the club.
Special tournament rules:
Brake is alternative, when teams and each team members change. Hits are in turns made by each team member. In rack 9ball is on spot and power break (3 ball rule).
If, after the brake:
*) a “push” is made, the other team member plays if stroke is returned,
*) the hand goes to the opposing team, it may choose every time which player makes the first shot.
Dress code free.

REZULTĀTI PĀRI

REZULTĀTI MIX PĀRI

NOLIKUMS